ILUKU

 WARMI

Ñawpa pachawi kay allpawi tiak ashka shuk ayllu, (kari-warmi) paikuna chakra kunata llankarisha kawsak ashkawna.

Charik awshkawna shuk sapallu chagratawas. kari puringa riwsha , kay,kay sapallugunata yanupangui nisha sakik ashka pukushka gunata rikusha. Pay chishima tigramushkawi mikungawa tiarishkawi llullu sapallu wa gunata kuk ashka,

karan pay kari sacha manda tigramushkawi llullu sapallu ta karak ashka, shina llullugunata karawpi pay kari tapurira imawata shina karanwan nisha llullu muyllata chagrawi pukushka sapallu gunata rikushkaniya nisha, shinasha pay warmi ta nishka imawata kasna llullu sapulla wata kuwangui kan imacha iliakta mikungui nikpi pay warmi nishka iminata kasna ichilla shimi wan ga mikushka nisha,

chasnawi shuk puncha kuti pay warmi wan pakta rishka chagrata, rikuchinga kay sapallugunata yanupangui nisha, chiwasha sachata riwni nisha rira, chi washa mitikusha chapakrishka wasi laruwi

shinawi warmi paktamura kaintiru sapallu ashanga rukuwan, paktamuk nina ta apichik antun mangawi win sapalluta shayachira, yanurishkawi manga ta uraykuchik mikunga wa tiarira, shimita taaaaarrrrr shi paskarira, washa pukushka pukushka ta anllasha mikuy kallarira

chiwan pakta pay kari llukshirishka, ” shina mikuk ashami ñuka rayku ga llullu wa ta wakaychipak ashakangui nirashi,  warmi pingarisha si shayarira,kunanga riwnimi nirashi” warmi mancharik wakanga shi tukura.

chigamata kari rirashi iluku chakata sikanga awa pachama paktanga, pay warmi wakaywi shi tandarira wiwishku, tawla wawa, sara panga, manga paki, manga allpa gunata ashanga wi undachirisha pay kari sikashka ta kati sha shi rira pay chawpita sikawshkawi chaka pitirishka,

 pay kari  sikashkawasha susu ta tapushka mukungui nisha chi chakata chawpi chawpi wi, shinakpi chaka tazzz pitirishka,shina pitirikpi warmi ga  wallaan  shi  urmara wakasha “ñuka karillaaa ñuka karillaaa, ñuka karilla” pay aparisha riwshkawalla sasa sasa shi urmara, pay urmashka  pistugunawi shi manga allpa mirarira,

 pay kari killa runa shi tukura, warmi randi ga iluku warmi shi tukura chi rayku kunangama uyanchi iluku wakashka ta karan killa llukshiwshkawi ILUUU KU KU KU… ILUUU KU KU KU ….

KALLARI KUINTAY

TUKURIN ILUKU MANTA 

 

 

KUINTAY

 

shuk kallari kuintaygunata riksinata munasha  rikukshami kaywi  Sarayaku Kikin Kawsay 

Cargando

Oficina Puyo : Francisco de Orellana y General Villamil Teléfono +593 32 896 999  ©2022  Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku

Contáctanos

Si desea comunicarse con nosotros por favor complete el siguiente formulario. En breve responderemos su mensaje.

Enviando
es_ECEspañol de Ecuador

Inicie sesión con sus credenciales

o    

¿Olvidaste tus datos?

Crear una cuenta